ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА ДГ 'СОНЯ' - ВЕЛИКО ТЪРНОВO!

ДГ ”Соня”е построена през 1969 г. Започва да функционира с четири групи. Разположена e на общински терен с площ 3800 кв.м. в централната част на гр. В.Търново. През 1972 година е построена сграда с физкултурен салон и плувен басейн. През 1977 година са разкрити помещения за две възрастови групи, като филиал към детската градина във Фабрика за дървообработване „Д.Благоев”. Двете групи функционират до 1996 година. През 2005 година е направена газификация на сградата. През 2007 година е изградена пристройка, оборудвана за нова група със съвременно модулно обзавеждане. През 2015 година е извършено цялостно саниране на детската градина със средства на Община Велико Търново. През 2016/2017 е подменена отоплителната инсталация на детската градина по пpoeкт “Пoдoбpявaнe нa eнepгийнaтa eфeктивнocт в coциaлнaтa инфpacтpyктypa нa гpaд В. Tъpнoвo”, кoйтo ce финaнcиpa oт Евpoпeйcкoтo икoнoмичecкo пpocтpaнcтвo..От януари 2017г. децата и педагогическият екип използват за целите на образователния процес интерактивна бяла  дъска, осигурена от МОН по Национална програма "ИКТ в системата на предучилищното и училищното образовние". В периода юни - август 2017 г. са подновени уредите за игра и меките настилките на всички детски площадки с финансиране от Община В. Търново.

 

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

1. Базова детска градина към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“     

2. Школа за развитие на детската реч

3. “Пролет в Европа“ – 2008 – 2009 г.

4. “Eвропа с децата, Европа за децата“ – 2009 – 2010 г.

5. „Търновчета – европейци“ – 2009 – 2010 г.

6. „Стани доброволец, дай своя принос - доброволчески труд за стари хора и инвалиди“- 2009 – 2011 г..

7. AIESEC - "The world as one playground" /"Светът като една детска площадка"/ - международен обмен на студенти, които обучават децата на       английски език - 2012 - 2013 г. и 2013 - 2014 г.

8. Национален клуб ”Васил Левски”  - 2000 г. - продължава 

9. „Малки кулинари” – проект на група „Мечо Пух” – 2009 г. - продължава

10. Международен проект по Секторна програма "Коменски" - Многостранни училищни партньорства: "Don`t Throw Toy Away, Recycling With Play" /„Не изхвърляйте старите играчки, рециклирайте с игра”/. Проектът е реализиран в периода 01.08.2012 - 31.07.2014 г.

11. Квалификация на педагогическите специалисти - проект, финансиран от МОН.

12. "Студентски практики" - проект на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", финансиран от ОП "Развитие на чевешките ресурси" и съфинансиран от Европейския социален фонд.

13. "Обичам природата и аз участвам" - проект, финансиран от МОМН и РИОСВ.

14. "Спорт за деца в детската градина" - проект на Баскетболен клуб "Етър 49"- В. Търново, финансиран от МФВС.

15. "Спорт за деца в детската градина" - проект на Cпортен клуб по художествена гимнастика "Етър Елит"- В. Търново, финанситан от МФВС.

16. "Спорт за деца в детската градина" - проект на Cпортен клуб по спортна гимнастика "Етър Елит"- В. Търново, финанситан от МФВС.

17. "Безплатен плод в детската градина"

18. Мажоретен състав - проект, финансиран със собствени средства на детската градина 

19. "Шанс за работа" - съвместен проект с Община Велико Търново и Регионален синдикат за стажанти помощник-възпитатели     

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ И ТАЛАНТИТЕ НА ДЕЦАТА

Китайски език, Английски език, Руски език, Футбол, Художествена гимнастика, Спортна гимнастика, Народни танци, Модерни танци, Зумба, Модерен балет, Вокална група, Изобразително изкуство.                          

 

СТРАТЕГИЯ, ПРОГРАМНА СИСТЕМА, ПРАВИЛНИЦИ, ПРИЛОЖЕНИЯ

1.Програмна система 2016-2020_ДГ_Соня.doc (311 kB)

2.Правилник за вътрешния трудов ред2016-2017_ДГ_Соня.docx (122 kB)

3.Правила за вътр.квалификация_ДГ_Соня.doc (97 kB)

4.Правилник за създаване, устройство и дейност на обществен съвет_ДГ_Соня.docx (44,5 kB)

5.Стратегия за развитието 2016-2020_ДГ_Соня .doc (372 kB)

6.ПРАВИЛНИК за организацията на цялостната дейност 2018-2019_ДГ_Соня.docx (138,5 kB)

7.Наредба за записване, отписване и преместване на деца в общинските ДГ_ВТ.doc (105 kB)

8.Решение на Общински съвет Велико Търново.JPG (6,9 MB)

9.Приложение 3 - Заявление за участие в класиране.doc (88,5 kB)

10.Приложение 4 - Критерии .doc (55,5 kB)

11Приложение 6 - Заявление за отписване на дете.doc (31,5 kB)

12.Приложение 4 - Критерии.doc (55,5 kB)

13.Приложение 6 - Заявление за отписване на дете .doc (31,5 kB)

14. Защита на лични данни.docx (47013)

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

1.Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

-Закон за предучилищното-  и училищното образование (чл. 72);

-Наредба за предучилищното образование (чл. 36);

2.Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. 

 -Директор на ДГ „Соня” – Велико Търново

 3.Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. 

-За издаване на Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от ДГ „Соня”  не е необходимо заявяване. Издава се на всички деца, завършили задължителното по ЗПУО обучение.

4.Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя.

-Услугата не се предоставя по електронен път

5.Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.

-Безсрочен

6.Такси или цени.

-Не се дължат

7.Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

-Регионално управление на образованието – Велико Търново

-Министерство на образованието и науката

8.Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

-Отказът се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд.

9.Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.

cdg_sonya@abv.bg

10.Начини на получаване на резултата от услугата.

-Лично/от родител/настойник на ученика/чрез упълномощено лице