Прием

Приемът в ДГ ”Соня”се извършва съобразно Наредба за усовията за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Велико Търново от 2016 г. Критериите са приети на заседание на  Педагогическия съвет на ДГ "Соня". За дните, в които децата са посещавали детското заведение, се заплаща месечна такса, съобразно Закона за местните данъци и такси и Наредбата за местни данъци и такси на Великотърновския общински съвет.

 

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ДГ "СОНЯ":

КРИТЕРИИ

ДОКУМЕНТИ, ДОКАЗВАЩИ КРИТЕРИИТЕ

1. ОБЩИ КРИТЕРИИ

 

1.1 Близост на детската градина по настоящ адрес
от адресната регистрация

документ от служба ГРАО за настоящ адрес на детето за прием

1.2 Друго дете от семейството, което посещава
същата детска градина

проверка от директора на детската градина при записване

1.3 Трето и следващо дете на многодетни
семейства
и деца близнаци

удостоверения за раждане на децата  
/копия/

2. СОЦИАЛНИ КРИТЕРИИ

 

2.1 Деца със специални образователни
потребности /СОП/ - до 3 деца в група  
/само за децата над 3-годишна възраст от
ДГ, които имат оценка от регионален екип
за подкрепа на личностното развитие на децата/

документ от регионален екип за
подкрепа на личностното развитие
на децата със СОП

2.2 Деца с хронични заболявания

документ на ЛКК /копие/ или
експертно решение на ТЕЛК, ДЕЛК,
НЕЛК за детето /копие/

2.3 Деца без родители

 

2.3.1 Деца сираци

актове за смърт на родителите
/копия/

2.3.2 Деца полусираци

акт за смърт на родител /
копие/

2.3.3 Деца с неизвестен родител или с родител с отнети родителски права

удостоверение за раждане /копие/
за доказване на неизвестен
родител или копие от решението
на съда за отнетите родителски
 права

2.4 Деца, чийто/чиито родител/и или настойник/ци е/са инвалид/и със з
агубена работоспособност над 50%

експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК
за родителя /копие/

2.5 Деца от социални заведения

служебна бележка от ръководителя
на социалното заведение

2.6 Деца, настанени в приемни семейства
или семейства на роднини и близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и осиновени деца

съдебно решение или заповед
от Дирекция "Социално подпомагане"
за настаняване на детето в приемно семейство /семейство на близки и роднини/ или писмена декларация, удостоверяваща
осиновяването

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: На документите, за които се изискват копия, при записване се представят и оригиналите за сверяване.

 

През учебната 2018 / 2019 г. в ДГ ”Соня” се отглеждат и възпитават 174 деца, разпределени в 5 възрастови групи.

СПИСЪК ПЪРВА "А" ГРУПА ЗА УЧЕБНАТА 2019 - 2020 ГОДИНА

 

име

презиме

фамилия

1

Алекса

Милица

Диманова

2

Анна Мария

Маргарит

Русева

3

Антоан

Веселинов

Атанасов

4

Виктория

Станиславова

Карпачева

5

Владимир

Павлов

Какъмъков

6

Георги

Владимиров

Стефанов

7

Деа

Христова

Русанова

8

Деа

Даниелова

Добрева

9

Eвелин

Георгиева

Дочева

10

Ема

Марианова

Иванова

11

Емилиян

Антонов

Караиванов

12

Зорница

Пламенова

Корчева

13

Ивайла

Иванова

Колева

14

Йоан

Жоро

Ковачев

15

Калия

Калинова

Георгиева

16

Косара

Петрова

Кирвикова

17

Красимир

Йорданов

Брождаров

18

Кремена

Борисова

Димитрова

19

Марина

Георгиева

Недева

20

Мартин

Ивайло

Станчев

21

Николай

Николаев

Тодоров

22

Петър

Ивайлов

Петров

23

Пресиян

Владимиров

Атанасов

24

Рая

Иванова

Арабаджиева

25

Радост

Руменова

Тодоранова

26

Розалия

Мирославова

Кючукова

27

София

Ивайлова

Балъкова

28

Стефан

Емилов

Игнатов

29

Станислава

Христова

Христова

30

Теодор

Пенчев

Тодоров

31

Тиана

Руменова

Кахчиева

32

Христиана

Светославова

Томова

33

Христина

Димитрова

Машова

СПИСЪК ПЪРВА "Б" ГРУПА ЗА УЧЕБНАТА 2019 - 2020 ГОДИНА

Б

име

презиме

фамилия

 

1

Белослава

Станиславова

Мартинова

 

2

Василена

Росенова

Папазова

 

3

Виктория

Деянова

Георгиева

 

4

Виктория

Владимирова

Бакалова

 

5

Виктор

Деянов

Иванов

 

6

Виктор

Яворов

Иванов

 

7

Владимир

Преславов

Иванов

 

8

Дария

Диянова

Михтиева

 

9

Деа Патрисиа

Денислав

Соколова

 

10

Захари

Теодоров

Енчев

 

11

Ивелин

Станиславов

Христов

 

12

Йоан

Даниел

Данов

 

13

Калина

Николаева

Николова

 

14

Константин

Константинов

Стефанов

 

15

Кристин

Йосифова

Йосифова

 

16

Магдалена

Стефанова

Пенкова

 

17

Марк

Павлин

Янков

 

18

Мартин

Николаев

Василев

 

19

Мартина

Радославова

Атанасова

 

20

Михаела

Христова

Василева

 

21

Михаела

Симеонова

Симеонова

 

22

Моника

Дониславова

Георгиева

 

23

Никола

Мартинов

Дачев

 

24

Преслав

Светозаров

Илиев

 

25

Радостин

Иванов

Семов

 

26

Самуил

Станимир

Добрев

 

27

Светослав

Гавраилов

Яламов

 

28

Mатеа

Венциславова

Томева