Прием

Приемът в ДГ ”Соня”се извършва съобразно Наредба за усовията за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Велико Търново от 2016 г. Критериите са приети на заседание на  Педагогическия съвет на ДГ "Соня". За дните, в които децата са посещавали детското заведение, се заплаща месечна такса, съобразно Закона за местните данъци и такси и Наредбата за местни данъци и такси на Великотърновския общински съвет.

 

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ДГ "СОНЯ":

КРИТЕРИИ

ДОКУМЕНТИ, ДОКАЗВАЩИ КРИТЕРИИТЕ

1. ОБЩИ КРИТЕРИИ

 

1.1 Близост на детската градина по настоящ адрес
от адресната регистрация

документ от служба ГРАО за настоящ адрес на детето за прием

1.2 Друго дете от семейството, което посещава
същата детска градина

проверка от директора на детската градина при записване

1.3 Трето и следващо дете на многодетни
семейства
и деца близнаци

удостоверения за раждане на децата  
/копия/

2. СОЦИАЛНИ КРИТЕРИИ

 

2.1 Деца със специални образователни
потребности /СОП/ - до 3 деца в група  
/само за децата над 3-годишна възраст от
ДГ, които имат оценка от регионален екип
за подкрепа на личностното развитие на децата/

документ от регионален екип за
подкрепа на личностното развитие
на децата със СОП

2.2 Деца с хронични заболявания

документ на ЛКК /копие/ или
експертно решение на ТЕЛК, ДЕЛК,
НЕЛК за детето /копие/

2.3 Деца без родители

 

2.3.1 Деца сираци

актове за смърт на родителите
/копия/

2.3.2 Деца полусираци

акт за смърт на родител /
копие/

2.3.3 Деца с неизвестен родител или с родител с отнети родителски права

удостоверение за раждане /копие/
за доказване на неизвестен
родител или копие от решението
на съда за отнетите родителски
 права

2.4 Деца, чийто/чиито родител/и или настойник/ци е/са инвалид/и със з
агубена работоспособност над 50%

експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК
за родителя /копие/

2.5 Деца от социални заведения

служебна бележка от ръководителя
на социалното заведение

2.6 Деца, настанени в приемни семейства
или семейства на роднини и близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и осиновени деца

съдебно решение или заповед
от Дирекция "Социално подпомагане"
за настаняване на детето в приемно семейство /семейство на близки и роднини/ или писмена декларация, удостоверяваща
осиновяването

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: На документите, за които се изискват копия, при записване се представят и оригиналите за сверяване.

 

През учебната 2017 / 2018 г. в ДГ ”Соня” се отглеждат и възпитават 174 деца, разпределени в 5 възрастови групи.

 

Списък на децата в I-ва група за учебната 2017/2018 година

ЕГН

име

презиме

фамилия

1

1449191460

Александър

Христов

Деведжиев

2

1444053977

Aна Карина

Николова

Широкова

3

1444141450

Анна

Георгиева

Стойкова

4

1449011444

Атанас

Ивайлов

Атанасов

5

1447263977

Аслъ

Ружди

Сефедин

6

1448191402

Борис

Стилян

Йовев

7

1450304006

Владимир

Александров

Телбис

8

1447263961

Георги

Станков

Цвятков

9

1446233962

Георги

Георгиев 

Дочев

10

1446186665

Даниел

Лазаров

Чамурков

11

1450143977

Дария

Десиславова

Божкова

12

1441041416

Дария

Кристиянова

Дончева

13

1447154019

Дария

Станиславова

Мартинова

14

1448066381

Димитър

Тодоров

Михайлов

15

1450071455

Елица

Валентинова

Велчева

16

1450161414

Ема

Калинова

Василева

17

1446083970

Йоана

Светославова

Алексиева

18

1449234089

Иван 

Иванов

Станев

19

1443193980

Константин

Ангелов

Петров

20

1452284001

Кубрат

Явор

Асаад

21

1442281432

Лидия

Димова

Парашкова

22

1447143992

Магдалена

Николаева

Петрова

23

1445316430

Мария

Валентинова

Гюрова

24

1449151425

Милен

Миленов

Статев

25

1443124021

Мирослав

Ивелинов

Стефанов

26

1451241432

Михаела

Гинкова

Ангелова

27

1442231405

Михаил

Николаев

Бонев

28

1441181444

Мерт 

Февзим

Моллахасанов

29

1450101415

Нели

Иванова

Маринова

30

1445197557

Нелия

Павлова

Гинева

31

1447185581

Никола

Ивов

Колев

32

1445263978

Ния

Радостинова

Дончева

33

1445051433

Пламена 

Стилиянова

Стоянова

34

1444301414

Радина

Стефанова

Бахарева

35

1441111410

Радостина

Радославова

Стоянова

36

1452144015

Савина

Тодорова

Кирова

37

1450071476

Стела

Валентинова

Велчева

38

1445141434

Христина

Петрова

Борисова

39

1446133984

Янислав

Светлозаров

Куцаров