Прием

Приемът в ДГ ”Соня”се извършва съобразно Наредба за усовията за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Велико Търново от 2016 г. Критериите са приети на заседание на  Педагогическия съвет на ДГ "Соня". За дните, в които децата са посещавали детското заведение, се заплаща месечна такса, съобразно Закона за местните данъци и такси и Наредбата за местни данъци и такси на Великотърновския общински съвет.

 

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ДГ "СОНЯ":

КРИТЕРИИ

ДОКУМЕНТИ, ДОКАЗВАЩИ КРИТЕРИИТЕ

1. ОБЩИ КРИТЕРИИ

 

1.1 Близост на детската градина по настоящ адрес
от адресната регистрация

документ от служба ГРАО за настоящ адрес на детето за прием

1.2 Друго дете от семейството, което посещава
същата детска градина

проверка от директора на детската градина при записване

1.3 Трето и следващо дете на многодетни
семейства
и деца близнаци

удостоверения за раждане на децата  
/копия/

2. СОЦИАЛНИ КРИТЕРИИ

 

2.1 Деца със специални образователни
потребности /СОП/ - до 3 деца в група  
/само за децата над 3-годишна възраст от
ДГ, които имат оценка от регионален екип
за подкрепа на личностното развитие на децата/

документ от регионален екип за
подкрепа на личностното развитие
на децата със СОП

2.2 Деца с хронични заболявания

документ на ЛКК /копие/ или
експертно решение на ТЕЛК, ДЕЛК,
НЕЛК за детето /копие/

2.3 Деца без родители

 

2.3.1 Деца сираци

актове за смърт на родителите
/копия/

2.3.2 Деца полусираци

акт за смърт на родител /
копие/

2.3.3 Деца с неизвестен родител или с родител с отнети родителски права

удостоверение за раждане /копие/
за доказване на неизвестен
родител или копие от решението
на съда за отнетите родителски
 права

2.4 Деца, чийто/чиито родител/и или настойник/ци е/са инвалид/и със з
агубена работоспособност над 50%

експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК
за родителя /копие/

2.5 Деца от социални заведения

служебна бележка от ръководителя
на социалното заведение

2.6 Деца, настанени в приемни семейства
или семейства на роднини и близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и осиновени деца

съдебно решение или заповед
от Дирекция "Социално подпомагане"
за настаняване на детето в приемно семейство /семейство на близки и роднини/ или писмена декларация, удостоверяваща
осиновяването

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: На документите, за които се изискват копия, при записване се представят и оригиналите за сверяване.

 

През учебната 2017 / 2018 г. в ДГ ”Соня” се отглеждат и възпитават 174 деца, разпределени в 5 възрастови групи.

Списък на приетите деца в Първа група за учебната 2018- 2019 година.xlsx (16,8 kB)